Home » » ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑΣ- 5ΜΗΝΑ (ΚΟΧ 50.201/2012 ΙΝΕ/ΓΣΕΕ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑΣ- 5ΜΗΝΑ (ΚΟΧ 50.201/2012 ΙΝΕ/ΓΣΕΕ)

Written By Noula on Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2012 | 3:18 μ.μ.


Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) ανακοίνωσε, σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, τους πίνακες κατάταξης της υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.201/1/2012 ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Ημαθίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων για την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας ανήλθε σε 2.843 για 684 θέσεις εργασίας, εκ των οποίων καλύφθηκαν οι 571 θέσεις. Ειδικά για το Δήμο Αλεξάνδρειας, οι προκηρυσσόμενες θέσεις εργασίας ήταν 210 εκ των οποίων - σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα που εξέδωσε σήμερα το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - καλύπτονται οι 171 θέσεις.

Οι πίνακες που αναρτήθηκαν από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ είναι οι εξής:


Αλφαβητικός πίνακας αποκλειομένων με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού. Στον πίνακα των απορριπτέων βρίσκονται: α) όσοι απορρίφθηκαν από το διαγωνισμό λόγω π.χ μη προσκόμισης έγκυρης κάρτας ανεργίας ή βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ και β) όσοι απορρίφθηκαν για θέσεις εργασίας (κωδικούς) που δεν πληρούσαν τα κριτήρια σύμφωνα με την πρόσκληση. Για τις θέσεις εργασίας που διέθεταν τα απαραίτητα προσόντα συμμετείχαν κανονικά στο διαγωνισμό και η μοριοδότηση τους παρουσιάζεται αναλυτικά στον κύριο πίνακα κατάταξης.
Πίνακας κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ. Στον πίνακα κατάταξης εμφανίζονται τα αναλυτικά μόρια ανά κριτήριο, καθώς και το σύνολο των μορίων τους και οι επιδιωκόμενες θέσεις κατά σειρά προτίμησης, χωρίς το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, αλλά με αναγραφή μόνο του ΑΜΚΑ.
Πίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο. Ο πίνακας κατάταξης με τα αναλυτικά μόρια ανά κριτήριο, καθώς και το σύνολο των μορίων τους και τις επιδιωκόμενες θέσεις κατά σειρά προτίμησης, χωρίς ονοματεπώνυμο του υποψηφίου αλλά με αναγραφή μόνο του οικείου ΑΜΚΑ, κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία.
Πίνακας προσληπτέων κατ’ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης. Ο πίνακας είναι προσωρινός και θα οριστικοποιηθεί μετά τη δήλωση αποδοχής των θέσεων εργασίας από τους προσληπτέους, καθώς και μετά από το αποτέλεσμα της εξέτασης των τυχόν ενστάσεων από το ΑΣΕΠ.  
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Κατά των πινάκων κατάταξης επιτρέπεται στους υποψηφίους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Επομένως, οι ωφελούμενοι μπορούν από την Πέμπτη 06-09-2012 έως και τη Δευτέρα 10-09-2012 να καταθέσουν ένσταση κατά των αποτελεσμάτων. Η ένσταση κατατίθεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και όχι στα γραφεία του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ. [βλέπε: Υπόδειγμα 3: Έντυπο Ένστασης] 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι προσληπτέοι οφείλουν εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, δηλαδή έως την 14η/9/1012, να προσέλθουν αυτοπροσώπως και να αποδεχθούν εγγράφως τη θέση εργασίας ή να αποστείλουν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση:

ΙΝ.Ε/Γ.Σ.Ε.Ε 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (για την ΠΕ Ημαθίας) 
Σ. Πέτρουλα 5, 59100 Βέροια 
(Υπ’ όψιν: κας Σ. Μπαρμπαρούση)

τα ακόλουθα:

το έντυπο αποδοχής θέσης με το οποίο αποδέχονται εγγράφως τη θέση εργασίας (Υπόδειγμα 1),
Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν εργάζονται, δε συμμετέχουν σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και ότι η κάρτα ανεργίας τους είναι σε ισχύ (Υπόδειγμα 2), καθώς και
Φωτοτυπία επίσημου εγγράφου όπου φαίνεται ο Α.Μ. ΙΚΑ (π.χ. βιβλιάριο υγείας, κάρτα ανεργίας κ.ά.).  
Στις περιπτώσεις μη εμφάνισης του υποψηφίου, ενημερώνεται ο επιλαχών, ότι εάν δεν προσέλθει εντός 5 ημερολογιακών ημερών θα προχωρήσει η διαδικασία διαγραφής και αντικατάστασής του. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των 5 ημερών εκδίδεται ο οριστικός πίνακας προσληπτέων και υπογράφονται οι συμβάσεις εργασίας.

Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει ελέγχου νομιμότητας ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του Α.Σ.Ε.Π. που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, έχει ως συνέπεια να απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. Οι ωφελούμενοι που προσλαμβάνονται κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το Α.Σ.Ε.Π. απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Υπενθυμίζεται και πάλι, ότι κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τα αποτελέσματα της ανακοίνωσης και τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (τηλ. 23310-24424 και 23310-71890).


Συνημμένα Αρχεία:


Share this article :

5 σχόλια:

 1. Να ρωτησω το εξης: Γιατι στους επιτυχοντες δεν μπορουμε να ξερουμε απο κανενα πινακα νομιζω τα μόριά τους (δίπλα δεν υπάρχει ούτε ΑΜΚΑ)ωστε να δούμε αν υπάρχει μεγάλη διαφορά π.χ. με το δικό μου για τυχόν έσταση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ειναι κατι που και σε εμας προκαλεσε ερωτηματικα.

   Διαγραφή
 2. Σημειώνω πως αυτό δεν εχει γίνει σε καμια άλλη περιφέρεια.Παρακολουθώ σχετικά αποτελέσματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. αν θα μπορουσες να βοηθησεις ωστε να το ψαξω , πες μου σε ποιες περιφερειες αναφεροντε τα ονοματα και η μοριοδοτηση , εγω οπου ειδα ο τροπος ειναι ο ιδιος με αυτον που ειδαμε και εδω.

   Διαγραφή
 3. NAI,EXEIΣ ΔΙΚΙΟ.ΕΓΩ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΚΑΝΑ ΑΙΤΗΣΗ ΚΟΧ ΑΛΛΑ ΜΙΛΟΥΣΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΟΧ ΚΑΙ ΣΜΕ ΟΠΟΥ ΕΚΕΙ ΒΓΑΖΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΧ ΕΔΩΣΑΝ ΑΛΛΗ ΠΑΤΕΝΤΑ...ΝΑ ΣΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ-ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΦΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΕΚΑΝΑΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΘΕΣΕΙΣ. ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ; ΑΝ ΕΓΩ ΗΞΕΡΑ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΑΔΕ ΑΝΤΙ ΓΙΑ 10 ΘΑ ΕΠΑΙΡΝΑΝ 3 ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΑΝΑ ΑΙΤΗΣΗ.ΤΙ ΝΑ ΠΩ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΝΤΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Valtos(i) - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website
Proudly powered by Blogger