Home » , , » ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ - ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΒΟΗΘΑΕΙ Η ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ - ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΒΟΗΘΑΕΙ Η ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ;

Written By VALTOS on Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015 | 6:47 μ.μ.


Ποικιλοτρόπως σχολιάστηκε από πολίτες του Δήμου μας η διαπλάτυνση του πεζοδρόμου Εθ. Αντίστασης στο ύψος κεντρικών καφέ της πόλης μας που συνδυάστηκε από την τροποποίηση του κανονισμού χρήσης πεζοδρομίων και κοινόχρηστών χώρων.
Πολλοί ήταν αυτοί που μίλησαν για φωτογραφικό κανονισμό κομμένο και ραμμένο στα μέτρα ιδιοκτητών καφέ ορισμένα εκ των οποίων είναι μέλη της δημοτικής αρχής καθώς με την τροποποίηση του κανονισμού καταργήθηκε το άρθρο που επέβαλε χρήση μέχρι 25% του πεζοδρόμου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ενώ δόθηκε η άδεια για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ανάμεσα στα παρτέρια.

Από την άλλη απαγορεύεται η χρήση του χώρου του πεζοδρόμου στο κομμάτι που εφάπτεται στην παιδική χαρά και στο Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο δηλ. από το ύψος της οδού Γρ. Λαμπράκη έως το ύψος της οδού Βετσοπούλου.
Επιπλέον η διαπλάτυνση σε αυτό το κομμάτι δίνει επιπλέον χώρο στους πεζούς με την προϋπόθεση να μην καταστρατηγηθεί ο κανονισμός.
Άποψη μας είναι πως ο κανονισμός πιθανών να εξοφλεί κάποια γραμμάτια από την άλλη κρατάει τις ισορροπίες ανάμεσα σε πεζούς και καταστηματάρχες υπό την προϋπόθεση να εφαρμοστεί κατά γράμμα από τους δεύτερους.
Ας μην ξεχνάμε άλλωστε πως ο εκάστοτε κανονισμός κρίνεται από την εφαρμογή του και από τον βαθμό που αυτός θα περιφρουρηθεί από τους ίδιους τους καταστηματάρχες και από την δημοτική αρχή κάτι που δεν συνέβη με τον προηγούμενο οδηγώντας σε μια άναρχη κατάσταση.
Ως πρόταση θα βάζαμε την κατασκευή παγκακίων στο «νέο» κομμάτι του πεζόδρομου μιας και τα ήδη υπάρχοντα τελούν υπό κατάληψη.


Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου
2. Τις αριθ. 206/2013, και 132/2015 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Αλεξάνδρειας
3. Την αριθ. 24/2015 απόφαση της Ε.Π.Ζ.
3. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΌΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Αλεξάνδρειας τη λήψη απόφασης για τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθ. 206/2013 απόφασής του που αφορά έγκριση κανονισμού χρήσης δημοτικών πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων του Δ. Αλεξάνδρειας, ως εξής:

Άρθρο 4: Γενικές Αρχές
1.Δεν χορηγείται ή άδεια για χρήση κοινοχρήστων χώρων σε καταστηματάρχες που δεν έχουν εξοφλήσει, κάθε μορφής καθυστερημένες οφειλές προς Δήμο ή Δ.Ε.Υ.ΑΛ ή δεν έχουν υπαχθεί σε νόμιμη ρύθμιση, ή έχουν παραβιάσει τη ρύθμιση.

2. Η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου «σε όσα τμήματα πεζοδρόμων παραχωρείται η χρήση για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, θα χορηγείται σε χώρο που αντιστοιχεί σε πλάτος μέχρι το 25% του πλάτους του πεζόδρομου με την προϋπόθεση ότι το πλάτος του εναπομένοντος πεζόδρομου να είναι τουλάχιστον 4,00 μέτρα» καταργείται.

3. Επιτρέπεται η χρήση τμήματος πλατειών για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων των κατ/των, ύστερα από σύμφωνη απόφαση της αρμόδιας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας στην οποία θα προσδιορίζονται με ακρίβεια τα προς χρήση τετραγωνικά μέτρα.

Άρθρο 5: Κατηγορίες χρήσεων κοινοχρήστων χώρων

α) Στον Πεζόδρομο της οδού Εθνικής Αντίστασης (από Γρ. Λαμπράκη έως της οδού Δ. Βετσοπούλου) επιτρέπεται η χρήση πεζόδρομου και από τις δύο πλευρές ανάμεσα στην πρόσοψη των καταστημάτων και των παρτεριών έτσι ώστε ο ενδιάμεσος χώρος για χρήση από τους πεζούς, να είναι 2 μέτρα.

β) Επιτρέπεται η χρήση του χώρου ανάμεσα στα παρτέρια.

γ) Το τμήμα του πεζόδρομου που εφάπτεται στην παιδική χαρά και στο Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο δηλ. από το ύψος της οδού Γρ. Λαμπράκη έως το ύψος της οδού Βετσοπούλου, θα παραμείνει εντελώς ελεύθερο.

δ) Στη συνέχεια της οδού Εθνικής Αντίστασης και κατά τη φορά από Δ. Βετσοπούλου προς τη Βιζυηνού, επιτρέπεται η χρήση δύο σειρών τραπεζοκαθισμάτων στην αριστερή πλευρά λόγω του εύρους του πεζόδρομου και μόνο εφαπτόμενη σειρά τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη των καταστημάτων της δεξιάς πλευράς λόγω στενότητας του πεζόδρομου.
Δηλαδή: 2 μέτρα τραπεζοκαθίσματα- 1,5 μέτρα διάδρομος πεζών- 1 μέτρο τραπεζοκαθίσματα για την αριστερή πλευρά και 1,25 μέτρα τραπεζοκαθίσματα-1 μέτρο διάδρομος πεζών για τη δεξιά πλευρά. Ο ενδιάμεσος δρόμος, εύρους 2,70 μέτρων παραμένει ελεύθερος για τη χρήση τροχοφόρων.

ε) Στην οδό Δ. Βετσοπούλου, όπου το εύρος του πεζοδρομίου είναι μικρό, επιτρέπεται η χρήση πεζοδρομίου προς την πλευρά του δρόμου σε πλάτος τόσο, ώστε ο ενδιάμεσος ελεύθερος, για χρήση από τους πεζούς χώρος του πεζοδρομίου, μεταξύ της πρόσοψης των καταστημάτων και των τραπεζοκαθισμάτων να είναι 1,5 μέτρα.

στ) Σε όλους τις οδούς όπου το εύρος του πεζοδρομίου επαρκεί, επιτρέπεται να γίνει χρήση και από τις δύο πλευρές, δηλαδή σειρά τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη των καταστημάτων και σειρά τραπεζοκαθισμάτων προς το δρόμο, αρκεί ο ενδιάμεσος προς χρήση των πεζών διάδρομος πεζοδρομίου να είναι 1,5 μέτρα.

ζ) Τα υπόλοιπα καταστήματα που αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα σε δημοτικό υπαίθριο χώρο, θα πρέπει να τα τοποθετούν κατά μήκος της πρόσοψης των κατ/των τους και να εφάπτονται σ΄ αυτή, με την προϋπόθεση ότι μένουν 1,5 μέτρα για χρήση των πεζών.


Κατά τα λοιπά, να ισχύει η αριθ. 206/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Αλεξάνδρειας.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 38.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.

Ακριβές Απόσπασμα
Αλεξάνδρεια 27-4-2015 Η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
(Έπονται υπογραφές)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ


1. Δριστάς Στέφανος                                   1. Μπασδεκόπουλος Θεόδωρος
2. Ράπτης Δημήτριος                                   2. Μαντζώλας Γεώργιος
3. Δελιόπουλος Στέφανος                            3. Καστανά-Σαμαρά Όλγα
4. Σταυρής Εμμανουήλ                                4. Κουτζηπασόπουλος Γ.
5. Τόκας Σωτήριος
 

Share this article :

7 σχόλια:

 1. αλήθεια οι απόντες σε ένα τόσο σημάντικό ψήφισμα που ήσαν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. να δουμε αν περασει και απο την περιφερεια ,,,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. δείτε λίγο διαφορά επιπέδου
  http://www.pliroforiodotis.gr/index.php/news/political/veria/8747-2015-03-31-10-57-55

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Με έκπληξη βλέπω την απουσία τόσο πολλών συμβούλων ,και αυτοί είναι μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ? ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΙΛΑΜΕ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ? Και ειδικά η απουσία του κ,Κουτζηπασόπουλο δημιουργεί πολλά ερωτηματικά ... φίλε Γιώργο κρίμα οι αγώνες σου και τα ντοκιμαντέρ που γύριζες .... https://www.youtube.com/watch?v=J65coidecrM ενώ τώρα η πρόσβαση μπροστά στα καταστήματα των συνυποψηφίων σου δημοτικών συμβούλων εκλεγμένων και μη είναι "ιδανική" .....ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΤΕΞΕ 6 ΜΗΝΕΣ Ο ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΑΝΕ ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Μονο οι καφετεριουχοι θα του μεινουν του Γκυρινη...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣΣ ΗΜΕΡΑΕ ΣΑΣ ΣΑΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣΕΚΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΝΑ ΤΡΩΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΙΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ ================ΑΥΤ0Ι ΕΙΝΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗ = ΣΥΝ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ = ΚΑΙ Ο ΜΕΖΕΣ = ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΟΣ =ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΜΑΡΩΝΕΤΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ο ΜΑΝΟΛΗΣ, Ο ΜΕΖΕΣ, Ο ΠΥΛΩΝΑΣ, Ο ΚΟΥΓΚΑΣ, Ο ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΑΝ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ, ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ, ΕΊΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ.
  ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΝ ΑΦΟΥ ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΜΑΤΣΟ ΜΑΛΑΚΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΠΑΜΕ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΜΠΛΟΚ ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΩΡΕΑΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Valtos(i) - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website
Proudly powered by Blogger